Phân công giảng viên chấm thi

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN CHẤM THI

I/ Bậc Cao đẳng khóa 2013
TT Môn thi   Ngành GV Chấm thi
SL
bài thi 
Thời gian chấm 
1 Quản trị doanh nghiệp KE13C  Đào Thị Lan Phương  11 10-12/6/2014
 Lê Minh Diệu Trân
Makerting KE13C  Giang Thị Minh Diệu 12  12-17/6/2014 
 Nguyễn Thị Ngọc Thu
Thị trường chứng khoán KE13C   Võ Thị Vân Na  14 16-18/6/2014 
 Trịnh Thị Thanh Hương
4  Toán kinh tế KE13C  Lê Minh Diệu Trân  12 16-18/6/2014
 Trịnh Thị Thanh Hương
 Kinh tế vĩ mô KE13C   Võ Thị Vân Na  13 17-19/6/2014 
 Lê Minh Diệu Trân

II/ Bậc Cao đẳng khóa 2012
TT Môn thi   Ngành GV Chấm thi
SL
bài thi 
Thời gian chấm 
1 Kế toán hành chính sự nghiệp KE12C Phan Ngọc Nhã 33 05-09/06/2014
Đào Thị Lan Phương
Kế toán doanh nghiệp xây lắp KE12C Phan Ngọc Nhã 33  09-11/06/2014 
Đào Thị Lan Phương
Phân tích hoạt động kinh tế KE12C Nguyễn Thị Phượng 33 10-18/06/2014 
Lê Minh Diệu Trân
4 Kế toán doanh nghiệp 2 KE12C Võ Thị Vân Na 33 11-18/06/2014
Trịnh Thị Thanh Hương
Quản trị tài chính KE12C Lê Minh Diệu Trân 33 13-16/06/2014 
Phan Ngọc Nhã
Kế toán doanh nghiệp TMDV KE12C Trịnh Thị Thanh Hương
 33 13-18/06/2014 
Phan Ngọc Nhã
Kinh tế xây dựng
XD12C
Giang Thị Minh Diệu
470  16-20/06/2014 
Nguyễn Thị Ngọc Thu
Võ Thị Vân Na
Lê Minh Diệu Trân

III/ Bậc Trung cấp khóa 2013
TT Môn thi  Ngành GV Chấm thi
SL
bài thi 
Thời gian chấm 
1 Quản trị doanh nghiệp 13KX Lê Minh Diệu Trân 50 20-25/06/2014
Giang Thị Minh Diệu   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn