Đang online: 96

Số lượt truy cập: 4594598


- Chức năng:

1. Tổ chức hướng dẫn, giảng dạy môn Thí nghiệm vật liệu xây dựng, thực tập địa chất và tổ chức nghiên cứu khoa học.
2. Thực hiện các hoạt động dịch vụ thí nghiệm.

- Nhiệm vụ:
1. Tổ chức thực hiện giảng dạy thực tập địa chất, thí nghiệm vật liệu xây dựng theo kế hoạch được phê duyệt.
2. Kiểm định chất lượng thi công xây dựng; thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu Đất, Đá, Thép, Bê tông, Gạch.
3. Chủ động đề xuất trang bị các trang thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho công tác thí nghiệm.
4. Quản lý, bảo quản các trang thiết bị thí nghiệm và tài sản được giao theo đúng quy định của nhà trường.
5. Định kỳ hàng quý báo cáo Hiệu trưởng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com