TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
Điện thoại: (0270) 3 828 597
Email : ttdttx@mtu.edu.vn

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com