I. Chức năng

Chức năng của Trung tâm đào tạo thường xuyên là tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo không chính quy, tổ chức thực hiện công tác đào tạo các môn chuyên ngành cho người học theo chương trình, kế hoạch của Nhà trường nhằm thực hiện các quy định hiện hành về đào tạo và “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Xây dựng Miền Tây”.

II. Nhiệm vụ

- Chủ động thiết lập các mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo với các trường, trung tâm có nhu cầu liên kết đào tạo để mở các lớp đào tạo các hệ.

- Tham mưu với Hiệu trưởng Nhà trường ký kết và thanh quyết toán các hợp đồng liên kết đào tạo với các đối tác liên kết.

- Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh hệ không chính quy theo chỉ tiêu đã được Bộ phê duyệt hàng năm.

- Chủ trì thực hiện công tác tổ chức, quản lý các lớp học các hệ liên kết theo thống nhất trong hợp đồng với các đối tác liên kết.

- Chủ trì tổ chức lễ khai giảng, bế giảng các lớp hệ liên kết của Nhà trường.

- Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các đối tác liên kết tổ chức các kỳ thi, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp theo đúng các quy định hiện hành.

- Là nơi để cho học viên, học sinh sinh viên các lớp hệ liên kết phản ánh các vấn đề cần thiết liên quan đến học tập của học sinh sinh viên và giảng dạy của giảng viên với đối tác liên kết.

- Chủ động thực hiện công tác tiếp đón, bố trí giảng viên giảng dạy tại các lớp hệ liên kết đào tạo.

- Chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập, giảng dạy cho các lớp hệ liên kết tại trường. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản được trang bị.

- Thực hiện các công tác khác theo phân công của Hiệu trưởng Nhà trường.


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn