Đang online: 53

Số lượt truy cập: 17201925

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY


Điều 1 – Tính chất, mục đích tổ chức và nguyên tắc hoạt động
1. Tính chất, mục đích hoạt động
- Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường Đại Xây Dựng Miền Tây là tổ chức chính trị xã hội cấp cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối cơ quan & Doanh nghiệp, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Hội CCB cấp trên.
- Mục đích của Hội CCB Trường Đại học Xây Dựng Miền Tây là tập hợp, đoàn kết, động viên CCB và cựu quân nhân (CQN) luôn giữ gìn và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong môi trường giáo dục; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo, giúp đỡ lẫn nhau về vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh.
2. Tổ chức và nguyên tắc hoạt động
- Hội CCB Nhà trường được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. BCH Hội do Đại hội bầu ra.
- Hội CCB Nhà trường là tổ chức Hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 5 năm. BCH Hội 3 tháng họp 1 lần hoặc họp bất thường khi thấy cần thiết.

Điều 2 – Hội viên
1. Kết nạp hội viên
- Các cán bộ, giảng viên, viên chức trong Nhà trường tham gia các đơn vị vũ trang hoàn thành nhiệm vụ trong Quân đội đã xuất ngũ, chuyển ngành; giữ được bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, làm tròn nghĩa vụ công dân, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyên xin vào Hội đều được xét kết nạp vào Hội.
- Việc kết nạp Hội viên Hội CCB do hội viên tự nguyện làm đơn gửi BCH Hội; BCH Hội CCB Nhà trường trình BCH Hội CCB Khối cơ quan & doanh nghiệp. Thủ tục kết nạp theo Điều lệ Hội CCB Việt Nam.
2. Nhiệm vụ của Hội viên
- Chấp hành tốt nhiệm vụ của hội viên được ghi trong Điều lệ Hội CCB Việt Nam.
- Chấp hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội CCB Nhà trường.
- Tuyên truyền phát triển hội viên mới, xây dựng Hội CCB trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.
- Luôn có ý thức xây dựng Nhà trường vững mạnh.
- Đóng Hội phí đầy đủ, mức đóng theo quy định (2.000đ/tháng). Ngoài Hội phí, hội viên còn đóng góp quỹ Đồng đội (60.000đ/năm). Hàng tháng, tiền hội phí và quỹ đồng đội (tổng cộng 2.000 đ/tháng/ 1 hội viên) được trích từ tiền lương của từng hội viên chuyển vào tài khoản của Hội.
3. Quyền lợi của Hội viên
- Được tham gia các sinh hoạt, hoạt động của Hội, thông tin tình hình hoạt động của Hội CCB Việt Nam và tình hình hoạt động của Hội CCB Nhà trường.
- Được giúp đỡ, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp.
- Được thảo luận, phê bình, chất vấn, kiến nghị và biểu quyết các công việc của Hội.
- Được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các cơ quan của Hội.
- Được thăm hỏi khi đau ốm.
- Trường hợp hội viên CCB, cha mẹ ruột, cha mẹ vơ (hoặc chồng), vơ (hoặc chồng) của hội viên CCB mất, đại diện BCH Hội CCB Nhà trường thăm viếng, phúng điếu (200.000đ/1 lần phúng điếu).
- Gia đình hội viên hội CCB gặp khó khăn, hoạn nạn, được BCH Hội CCB Nhà trường quan tâm, giúp đỡ.

Điều 3 – BCH Hội; Mối quan hệ giữa Hội CCB với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đoàn thể
1. BCH Hội CCB Nhà trường gồm 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch, 1 Ủy viên .
- Chủ tịch Hội CCB phụ trách công tác tổ chức chung của Hội và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, BGH Nhà trường, Hội CCB cấp trên về các mặt hoạt động của Hội phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Hội CCB Việt Nam .
- Phó Chủ tịch, Ủy viên BCH Hội CCB giúp Chủ tịch Hội thực hiện chế độ chính sách, các mặt công tác của Hội.
2. Quan hệ giữa Hội CCB với Đảng ủy
Hội CCB là 1 bộ phận trong hệ thống chính trị Nhà trường, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, trực tiếp là Đảng ủy.
- Mọi hoạt động của Hội về công tác tổ chức cán bộ, về các hoạt động theo chỉ đạo của Hội CCB cấp trên đều phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy.
- BCH Hội CCB xây dựng kế hoạch hoạt động và cáo cáo Thường vụ Đảng ủy 6 tháng hoặc 1 năm /1 lần; hoặc kế hoạch bất thường khi thấy cần thiết.
3. Quan hệ giữa Hội CCB với BGH
Hội CCB chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của BGH Nhà trường. BCH Hội định kỳ 3 tháng 1 lần báo cáo tình hình hoạt động của Hội và đề đạt ý kiến, nguyện vọng của Hội đối với BGH Nhà trường.
4. Quan hệ giữa Hội CCB với Công đoàn, Đoàn TN
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội CCB sẽ phối hợp với Công đoàn, Đoàn TN, Hội HSSV Nhà trường về việc xây dựng kế hoạch công tác và các hoạt động khi thấy cần thiết.
5. Quan hệ giữa Hội CCB Nhà trường với Hội CCB cấp trên trực tiếp
BCH Hội CCB Nhà trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội CCB Khối cơ quan về chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các văn bản và các hội nghị định kỳ theo quy chế của BCH Hội CCB Việt Nam.

Điều 4 – Tài chính của Hội
1. Nguồn kinh phí Hội CCB
- Ngân sách Nhà nước cấp (theo Thông tư số 103/2003/ TT-BTC ngày 30/10/2003 của Bộ Tài chính).
- Hội viên đóng Hội phí: 2.000đ/người;
- Hội viên đóng góp quỹ Đồng đội: 60.000đ/người;
- Tiền do các cơ quan, đơn vị, cá nhân ủng hộ;
- Các khoản thu hợp pháp khác.
2. Chi phí từ nguồn kinh phí trên
- Chi Hội nghị, Đại hội Hội CCB.
- Chi họp mặt truyền thống nhân dịp 22/12 hàng năm.
- Chi thăm hỏi CCB, CQN khi ốm đau, tai nạn, phúng viếng cha mẹ, vợ chồng của CCB,CQN và bản thân CCB, CQN bị chết.
- Chi thăm hỏi gia đình chính sách của hội viên Hội CCB nhân ngày 27/7 hàng năm.
Mức tiền chi cụ thể dựa vào nguồn kinh phí của Hội (thấp nhất là 50.000đ/người/lần, cao nhất là 200.000đ/người/lần).

Điều 5 – Hiệu lực thi hành
Quy chế này được Hội CCB Trường Đại học Xây Dựng Miền Tây thông qua ngày 22/12/2013, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.