Đang online: 96

Số lượt truy cập: 4104102


HỘI CỰU CHIẾN BINH
CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

ĐT: +84 703 823 657  -  Fax:  +84 703 827 457CHỦ TỊCH
TÔ MAI PHONG
PHÓ CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN HOÀN
BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH
CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY
 STT Họ và tên Năm sinh Vào hội Chức danh - Đơn vị hội 
1
  Tô Mai Phong  1959  1994  Chủ tịch Hội CCB
2   Nguyễn Văn Hoàn  1976  2005  Phó chủ tịch
3   Vũ Thị Thanh  1966  1994  Ủy viên
4   Nguyễn Viết Khánh  1964  1994  Hội viên
5   Trần Đình Tân  1954  1994  Hội viên
6   Trịnh Tiến Quang  1954  1994  Hội viên
7   Nguyễn Tiến Thủ  1953  2005  Hội viên
8   Lê Trung Thành  1962  1994  Hội viên
9   Lê Thanh Bình  1977  2005  Hội viênCopyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com