Đang online: 102

Số lượt truy cập: 5695055

Chức năng - Nhiệm vụ
 
I. Chức năng:

Tổ chức giảng dạy theo kế hoạch của trường và tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và sản xuất.

II. Nhiệm vụ

1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo.

2. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành: kỹ thuật xây dựng, cấp thoát nước; Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hoá, tăng cường điều kiện bảo đãm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

4. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; Phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

5. Quản lý viên chức thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

6. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ.

7. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do hiệu trưởng giao; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức và người học; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

9. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa; Tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn