Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Địa chỉ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 823 657
Fax: (0270) 3 827 457
Email: mtu@mtu.edu.vn
Website: www.mtu.edu.vn
 
   PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC
    Phòng Quản lý - Đào tạo  
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: (0270) 3 825 903

   Phòng Công tác HSSV  
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: (0270) 3 828 596

   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: (0270) 3 828 598

   Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: (0270) 3 843 821              

   Phòng Tổ chức - Hành chánh  
 Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: (0270) 3 823 657 - Fax: 0270 3 827 457

   Phòng Tài chính - Kế toán  
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: (0270) 3 826 119
 
   Phòng Quản trị thiết bị
  Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
  Điện thoại: (0270) 3 820 746

    TRUNG TÂM TRỰC THUỘC
   Trung tâm Đào tạo thường xuyên
  Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: (0270) 3 828 597

   Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: (0270) 3 842 232 - Fax: 070 3 827 457

   Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ xây dựng

Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457

   Trung tâm Tư vấn xây dựng  
Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
  Điện thoại: (0270) 3 842 244 - Fax: (0270) 3 842 244
  MST:        1500235957-001

   Trung tâm thí nghiệm Vật liệu xây dựng  
  Địa chỉ:     20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

     Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 94

Số lượt truy cập: 4799051


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com