Tự giới thiệu
Liên hệ q
uản trị viên:
Nguyễn Ngọc Minh Thông
Email: nguyenngocminhthong@mtu.edu.vn
ĐT   : (0270) 3839768 - 0939 712 127


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn