KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 


TRƯỞNG KHOA 
NCS. TRƯƠNG THỊ HỒNG NGA


PHÓ TRƯỞNG KHOA
ThS. NGUYỄN CHÍNH NGHĨA
TẬP THỂ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ


Bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

Email

1

Nguyễn Thị Trang

Trưởng Bộ môn

Nghiên cứu sinh

2

Nguyễn Chính Nghĩa

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ triết học

 

3

Nguyễn Tiến Thủ

Giảng viên

Tiến sĩ triết học

 

4

Nguyễn Hồng Hải

Giảng viên

Thạc sĩ

5

Lê Phương Anh Võ

Giảng viên

Thạc sĩ triết học


Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối Cách mạng của Đảng CSVN

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

Email

1

Trương Thị Hồng Nga

Trưởng Bộ môn

Nghiên cứu sinh

2

Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên

Thạc sĩ LSĐ

 

3

Huỳnh Kim Thừa

Giảng viên

Thạc sĩ

 

4

Trần Ngọc Nam

Giảng viên

Thạc sĩ

5

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Giảng viên

Thạc sĩCopyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn