Giám sát đường ống cấp nước HDPE D400

GIÁM SÁT ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC HDPE D400
Tên dự án: Xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước Thành phố Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long. (Nâng công suất 25.500m3/ngày.đêm lên 35.500m3/ngày.đêm)
Tên công trình: Xây dựng mở rộng nhà máy nước Trường An và lắp đặt tuyến ống chuyển tải D200 – D400 và trụ cứu hỏa.
Hạng mục: 9a tuyến ống chuyển tải và phân phối D200 (CN+XD).
  9b tuyến ống chuyển tải và phân phối D400 (CN+XD).
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Nước Vĩnh Long.
Nhà thầu: Liên doanh Công ty TNHH thương mại xây dựng Việt L ong và Công ty TNHH Đại Phú Thịnh.
Thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường.
Giám sát: Trung Tâm Tư Vấn Xây Dựng – Trường ĐHXD Miền Tây.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn