Documents
No.
Law
 
 07/2017/QH14  Luật chuyển giao công nghệ
19/2012/QH3
Ngày 20/11/2012
Luật Xuất bản
29/2013/QH13
Ngày 18/6/2013
Luật Khoa học và Công nghệ
No. Decree
 
76/2018/NĐ-CP  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015
195/2013/NĐ-CP
Ngày 21/11/2013
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
08/2014/NĐ-CP
Ngày 27/01/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
99/2014/NĐ-CP
Ngày 25/10/2014
Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học
 No. Circular
 
12/2010/TT-BGDĐT
Ngày 29/3/2010
Ban hành quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT
19/12/TT-BGDĐT
Ngày 01/06/2012
Ban hành quy định về hoạt động NCKH của sinh viên trong các cơ sở giáo dục Đại học
23/2014/TT-BTTTT
Ngày 29/12/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
11/2016/TT-BGDĐT
Ngày 11/4/2016
Ban hành quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT

48/2016/TT-BTTTT
Ngày 26/12/2016
Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san

474/STTTT-BCXB
Ngày 19/4/2017
Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT


  Internal decision, internal regulations

No.
Decision
Regulation
470/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 30/12/2011
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế tại Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 470/QĐ-ĐHXDMT ngày 30/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
548/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 31/12/2012
Ban hành quy định về đạo đức trong giảng dạy và các hoạt động KHCN của Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 548/2014/QĐ-ĐHXDMT ngày 31/12/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
45/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 28/02013
Ban hành Quy định về hoạt động NCKH của sinh viên Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/02/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
446A/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 10/12/2014
Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 446A/2014/QĐ-ĐHXDMT ngày 10/12/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
494/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 31/12/2014
Ban hành quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động KHCN của Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 494/2014/QĐ-ĐHXDMT ngày 31/12/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
409/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 21/12/2014
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động KH&CN trong Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHXDMT ngày 21/11/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
410/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 21/12/2014
Ban hành quy định về biên soạn, thẩm định, xét duyệt sử dụng giáo trình Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-ĐHXDMT ngày 21/11 /2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
392/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 28/10/2015
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động KH&CN trong Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 392/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
393/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 28/10/2015
Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong Trường ĐHXD Miền Tây  Ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-ĐHXDMT ngày 28/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 
209/QĐ-ĐHXDMT
Ngày 13/6/2016
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động KH&CN trong Trường ĐHXD Miền Tây 
Ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-ĐHXDMT ngày 13/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây  

 TRAINING  SUBORDINATE UNITS  STUDENT  ADMISSION
 History  Academic Affairs Department  Freshmnan  University degree (full time)
 Programmes  Science management and International Affairs   Scholarships  Inter - training 
 Outcome-Based Education  Student Political Affairs Department  Youth Union & Student Association  Post-graduate education
 Degree checking  Testing and Quality Assurance Department  Credit system portal  Construction major
 MTU Journal of Science and Education  Administration Department  Album  Professional Construction Fostering
 Finance and Accounting Department  Job Information  
   Eqiupment Administration Department  MTU's Song  
   Civil Engineering Faculty  MTU's Logo  ADMISSION 2019
   Architecture Faculty    Undergraduate programs
   Urban Infrastructure Faculty    Admissible procedure
   Political Theoretic Faculty    Gifted competitions
   Economics Faculty    Register for admission
   Fundamental Science Faculty    Look up results
   Professional and Regular training Center     
   Center of Foreign Languages and Informatics    Support:
   Construction Consultancy Center    Hotline: +84-270-3 825 903
   Environment and Construction Experimental Center    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn
   Learning resources and Information Center    
       


Copyright  © 2013 Mien Tay Construction University - 20B Pho Co Dieu Street, Ward 3, Vinh Long City, Vinh Long Province
Tel: +84-270-3 823 657 - Fax: +84-270-3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn