Thông báo kế hoạch bảo vệ ĐATN bậc Đại học liên thông khóa 2013-2015

THÔNG BÁO 
(V/v bảo vệ ĐATN bậc Đại học liên thông khóa 2013-2015)

Căn cứ quyết định số 47/QĐ-ĐHXDMT ngày 01/7/2015 của Chủ tịch hội đồng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ VLVH, hệ liên thông năm 2015 về việc giao Đồ án tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học hệ liên thông khóa 2013-2015. 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-ĐHXDMT ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng thi và xét tốt nghiệp CĐLT hình thức VLVH năm 2015 về việc thành lập các Tiểu ban chấm đồ án tốt nghiệp bậc đại học liên thông Khóa 2013-2015;

Khoa xây dựng trường Đại Học Xây Dựng Miền Tây thông báo đến sinh viên về việc bảo vệ ĐATN như sau:

1. Thời gian bảo vệ ĐATN: Bắt đầu vào lúc 7h30 ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2015.

2. Địa điểm: Tầng 3 nhà H. Đ/c: Số 20B đường Phó Cơ Điều – Phường 3 – TP Vĩnh Long – tỉnh Vĩnh Long.

3. Sinh viên cần lưu ý một số nội dung sau:
- Sinh viên nhận lại Đồ án tốt nghiệp tại Khoa xây dựng ngày 18/11/2015
- Đồ án sau khi nhận về sinh viên tuyệt đối không được chỉnh sửa nội dung trước khi bảo vệ. 
- Tất cả sinh viên có mặt tại phòng H 3.1 lúc 7h15 ngày 21/11/2015 để nghe triển khai mội số nội dung cần thiết.

Đề nghị sinh viên thực hiện bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đúng thời gian và địa điểm như trên.


Vĩnh Long, ngày 12 tháng 11 năm 2015

KHOA XÂY DỰNG 
 
 
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn