Bộ môn Cầu đường
KHOA XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 

 Bộ môn Cầu đường

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

1

 Đinh Hoài Luân
Trưởng bộ môn  Thạc sĩ CT. trên đất yếu
2  Võ Bá Huy Giảng viên   Thạc sĩ Cầu đường
3  Đặng Ngọc Lợi Giảng viên  Thạc sĩ Cầu đường (NCS)
4  Trần Đình Thái Giảng viên   Tiến sỹ Cầu đường
5  Ngô Văn Thức Giảng viên   Thạc sĩ Cầu đường
6   Phan Ngọc Tường Vy Giảng viên   Thạc sĩ Cầu đường
7   Lê Văn Nam Giảng viên  Tiến sĩ Giao Thông


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com