THÔNG BÁO
(V/v: Chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của thẻ BHYT)

Ban Giám Hiệu trường đã thông báo công văn số 34/TB-ĐHXDMT vào ngày 12 tháng 02 năm 2014 về việc chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế tới thời điểm hiện nay còn một số lớp chưa nộp lại thẻ BHYT đề nghị GVCN đôn đốc các lớp trưởng tiếp tục thu BHYT.
     


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn