Đáp án kỳ thi kết thúc học phần lớp KN16D03-KG
Môn thi Ngày thi
Tải về
Lớp KN16D02-ĐT
Công trình thu - Trạm bơm (mã đề 001) 02/4/2017
Công trình thu - Trạm bơm (mã đề 003) 02/4/2017
Hình học họa hình  01/4/2017
Hóa đại cương (mã đề 132)  01/4/2017
 Hóa đại cương (mã đề 209)  01/4/2017  

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com