TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
ĐT: +84 703 823 657  -  Fax:  +84 703 827 457


GIÁM ĐỐC 
TS. NGUYỄN VĂN CHIẾUPHÓ GIÁM ĐỐC 
ThS. LÊ TẤN TRUYỀN


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com