Chức năng - Nhiệm vụ
I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ xây dựng cho người học theo quy định của Bộ Xây dựng và của Trường; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Nhiệm vụ

1. Tổ chức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Xây dựng cho người học theo đúng Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây gọi chung là Thông tư 25);

2. Tổ chức và quản lý kiểm tra, cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình được quy định tại Thông tư 25;

3. Tổ chức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường;

4. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Trường để liên kết đào tạo về dưỡng nghiệp vụ xây dựng;

5. Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất của trung tâm đúng mục đích;

6. Thu học phí của người học. Quản lý thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật và các quy định của Nhà trường;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường giao.
Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn