Ba Công khai

Thực hiện Công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nộp báo cáo ba công khai định kỳ năm học 2015-2016, Trường Đại Xây dựng Miền Tây thực hiện công khai một số nội dung sau:

  1. Công khai về Chương trình đào tạo   Biểu 20 - 2015-2016
  2. Công khai về Chất lượng đào tạo  Biểu 21 - 2015-2016
  3. Công khai về Cơ sở vật chất   Biểu 22 - 2015-2016
  4. Công khai về Đội ngũ giảng viên   Biểu 23 - 2015-2016; Danh sách Giảng viên cơ hữu, Xem tại đây
  5. Công khai về Tài chính   Biểu 24 - 2015-2016
  6. Biểu tổng hợp 3 công khai   Biểu tổng hợp - 2015-2016

Đang online: 247

Số lượt truy cập: 3794837


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 070. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com