Lịch tuyển sinh Đại học hệ Chính quy

Theo Công văn số: 899 /BGDĐT-GDĐH ngày 9/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo