Các ngành nghề và cơ hội việc làm
THÔNG TIN TUYỂN SINH 2018  < Mã trường: MTU >

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh 2018

I

Đại học chính quy 

750

1

Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201

350

2

Kiến trúc

7580101

80

3

Quản lý xây dựng

(Chuyên ngành Quản lý đô thị)

7580302

50

4

Quy hoạch Vùng và Đô th

7580105

30

5

Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông
(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

7580205

50

6

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

50

7

Kỹ thuật môi trường

7520320

50

8

Kế toán

7340301

90

II

Đại học liên thông chính quy 

150

1

Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)

7580201

90

2

Kỹ thuật Cấp thoát nước

7580213

30

3

Kế toán

7340301

30

III

Đại học VLVH 

100

IV

Đào tạo ngắn hạn 

250