Thông báo về việc đánh giá viên chức hàng năm

SỐ HIỆU

NỘI DUNG

TRÍCH YẾU

..../TB-ĐHXDMT   Thông báo về việc đánh giá viên chức hàng năm
  Đánh giá viên chức các đơn vị trước 20/12/2013. Nộp biên bản và phiếu đánh giá đến hết ngày 31/12/2013
 >> Phiếu đánh giá download tại đây

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn